ขอเชิญร่วมงานทอดกฐินสามัคคีในวันอาทิตย์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๑

ขอเชิญร่วมงานทอดกฐินสามัคคีในวันอาทิตย์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๑

นับตั้งแต่สมัยพุทธกาลมาแล้ว หลังจากออกพรรษาเหล่าอุบาสกอุบาสิกาจะร่วมกันถวายผืนผ้าขาวและสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นต่างๆแก่วัดทั้งใกล้และไกล เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเทศกาลออกพรรษา คณะสงฆ์จะตัดเย็บและย้อมผ้าดังกล่าวเพื่อทำเป็นสบง, จีวร, หรือสังฆาฏิ ให้เสร็จสิ้นในคืนนั้น และถวายแก่พระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่ง ประเพณีนี้ได้รับการสืบทอดกันมาเกินกว่า ๒,๕๐๐ ปีแล้ว จวบจนถึงปัจจุบันนี้วัดป่านิกายเถรวาทในประเทศทางทิศตะวันตกก็ยังปฏิบัติตามประเพณีดังกล่าวนี้อยู่ โดยคณะอุบาสกอุบาสิกาจะเป็นฝ่ายเริ่มต้นด้วยการติดต่อกับทางวัดเพื่อขอเป็นเจ้าภาพกฐิน เทศกาลกฐินนี้เป็นเทศกาลที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะงานกฐินเป็นเสมือนสัญลักษณ์แห่งความสัมพันธ์ของฆราวาสและคณะสงฆ์ ซึ่งรวมถึงมิตรภาพ, ความผูกพัน, และการสนับสนุนซึ่งกันและกันของทั้งสองฝ่าย ทั้งนี้ วัดรวมทั้งคณะสงฆ์สามารถดำรงอยู่ได้ด้วยการสนับสนุนจากฆราวาสเท่านั้น

เนื่องจากเนื้อที่จอดรถในวัดมีจำกัด กรุณาขับ/นั่งรถมากับเพื่อนๆของท่าน

กรุณามาถึงวัดแต่เนิ่นๆก่อนเวลาฉันเพล (๑๑:๐๐ น.) เพื่อเตรียมอาหารหรือสิ่งของถวายพระ

วันอาทิตย์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๑

๑๑:๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพล และร่วมรับประทานอาหาร
๑:๓๐ น. พิธีทอดกฐิน (รับศีล, ไตรสรณคมน์, และฟังพระธรรมเทศนา)

ท่านสามารถดูรายการสิ่งของที่จำเป็นสำหรับวัดได้ที่ Kathina Dana List.

หากท่านประสงค์จะจัดหาสิ่งของใดตามรายการขอรับบริจาค โปรดแจ้งให้ทางวัดทราบเพื่อที่จะได้ลบออกจากรายการ ซึ่งท่านสามารถทำได้โดยส่งอีเมลมายัง XXXXXXXXXXXXX หรือโทรแจ้งXXXXXXXXXX ที่หมายเลข XXXXXXXXXXXXXX พร้อมกันนี้ ท่านสามารถสอบถามเกี่ยวกับงานกฐินและการร่วมทำบุญของท่านได้ทางอีเมลและโทรศัพท์ดังกล่าว

;