หนังสือประวัติหลวงปู่ชา (ภาษาอังกฤษ) "Stillness Flowing"

หนังสือประวัติหลวงปู่ชา (ภาษาอังกฤษ)  "Stillness Flowing"

ตอนนี้ ท่านจะสามารถดาวน์โหลดหนังสือ Stillness Flowing (ภาษาอังกฤษ), ซึ่งเป็นชีวประวัติและคำสอนของหลวงปู่ชา ซึ่งเขียนโดยพระอาจารย์ชยสาโรได้แล้ว

โดยจะมีหนังสือนี้ในรูปแบบของไฟล์ PDF, ePUB, และ Mobi ที่ท่านสามารถดาวน์โหลดลงใน e-book reader, โทรศัพท์มือถือ, แทปเล็ท, และคอมพิวเตอร์ ได้ทั้งหมดหนังสือสำคัญเล่มนี้ ได้อธิบายถึงชีวิตและคำสอนของหลวงปู่ชาอย่างละเอียด และใช้เวลาในการจัดทำกว่าสองทศวรรษ เนื้อหาบางส่วนในหนังสือเล่มนี้แปลมาจากหนังสืออุปลมณี (ภาษาไทย) ซึ่งเป็นชีวประวัติของหลวงปู่ชาที่เขียนโดยพระอาจารย์ชยสาโรเช่นเดียวกัน ทั้งนี้รวมถึงเรื่องราวและรายละเอียดเล็กๆน้อยๆ อีกทั้งเรื่องราวในความทรงจำต่างๆของคณะศิษย์ของหลวงปู่ชา โดยหนังสือเล่มนี้จะอธิบายถึงลักษณะของสังคมไทย, วัฒนธรรมไทย, ประวัติศาสตร์, และข้อวัตรปฏิบัติของพระป่าในประเทศไทย เพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจของผู้อ่านที่อาจจะไม่คุ้นเคยกับวัฒนธรรมไทยและศาสนาพุทธนิกายเถรวาทในแบบไทยด้วย

อนึ่ง ทางวัดจะมีหนังสือดังกล่าวนี้สำหรับแจกด้วย แต่เนื่องจากขนาดที่ใหญ่และน้ำหนักที่มากของหนังสือเล่มนี้ ทำให้การส่งทางไปรษณีย์เป็นไปได้ยากลำบาก จึงขอให้ผู้สนใจเดินทางมารับหนังสือที่วัดด้วยตนเอง

;