ประวัติวัดป่าอภัยคีรี

วัดป่าอภัยคีรีเป็นวัดแห่งแรกในสหรัฐอเมริกา ที่ได้ตั้งขึ้นโดยลูกศิษย์ของ พระโพธิญาณเถร (หลวงปู่ชา สุภัทโท วัดหนองป่าพง อุบลราชธานี) ซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ที่มีลูกศิษย์เคารพนับถือและเป็นผู้วางแนวทางปฏิบัติของสายวัดป่าที่มีชื่อเสียงองค์หนึ่งของประเทศไทย

การก่อตั้งวัดป่าอภัยคีรี เมื่อปี พ.ศ. 2523 ท่านพระอาจารย์สุเมโธ หรือ พระราชสุเมธาจารย์ ซึ่งเป็นชาวอเมริกัน และเป็น ลูกศิษย์ชาวต่างประเทศองค์แรกของหลวงปู่ชา สุภัทโท ได้เข้าไปเยี่ยมเยือนภาคเหนือของรัฐแคลิฟอร์เนียหลายครั้ง ทำให้มีลูกศิษย์ และผู้ที่เคารพนับถือพระอาจารย์สุเมโธ เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จนถึงปี พ.ศ. 2531 คณะลูกศิษย์ได้ก่อตั้งมูลนิธิ สังฆปาละ (Sanghapāla Foundation) โดยมีจุดประสงค์ที่จะสร้างวัดป่าสายหลวงปู่ชาฯ ในประเทศสหรัฐอเมริกา กระทั่งปี พ.ศ. 2533 พระอาจารย์สุเมโธ ได้พาพระอาจารย์อมโร ซึ่งเป็นพระภิกษุสงฆ์ชาวอังกฤษ และเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ชาฯ เดินทางไปยังรัฐแคลิฟอร์เนีย และมอบหมายให้พระอาจารย์อมโร ทำหน้าที่ดูแลลูกศิษย์ลูกหาในรัฐแคลิฟอร์เนีย

การก่อตั้งวัดป่าในแคลิฟอร์เนีย เป็นไปด้วยความยากลำบาก ไม่เป็นรูปเป็นร่าง เพราะไม่มีที่ดินที่จะก่อตั้งวัด จนกระทั่ง ปี พ.ศ. 2538 ท่านปรมาจารย์แห่งนิกายเซน ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ชื่อ ซ้วน ฮัว (Hsuan Hua) ซึ่งขณะนั้นท่านเป็นเจ้าอาวาส “นครพระพุทธหมื่นองค์” (City of Ten Thousand Buddhas) ตำบลยูไคย่าห์ (Ukiah) อำเภอ เมนโดซีโน (Mendocino County) ซึ่งเตรียมจะละสังขาร ท่านได้สั่งลูกศิษย์ให้ถวายที่ดินที่เป็นป่า จำนวน 304 ไร่ ในเมือง Redwood Valley ให้คณะศิษย์พระโพธิญาณเถร หรือ หลวงปู่ชา สุภัทโท เนื่องจากท่านปรมาจารย์ ซ้วน ฮัว เคยปรารภหลายโอกาสว่า ท่านมีความปรารถนาที่จะให้นิกายของศาสนาพุทธโดยเฉพาะในเอเชียภาคเหนือและภาคใต้ มีการประสานสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด ไม่แบ่งแยก การถวายที่ดินในครั้งนี้ จึงเป็นการแสดงออกถึงความมีน้ำใจซึ่งกันและกัน และเปิดโอกาสให้คณะสงฆ์ทั้งสองคณะ ได้อยู่ใกล้ๆ กัน ( ห่างกันแค่ 24 กิโลเมตรเศษ) และมีความเคารพนับถือกัน

เมื่อคณะสงฆ์ลูกศิษย์หลวงปู่ชาฯ ได้รับที่ดินแปลงนี้แล้ว จึงได้ก่อตั้งวัดในที่ดินแปลงดังกล่าว ในการตั้งชื่อวัดใหม่แห่งนี้ พระสงฆ์และคณะศิษย์ทั้งหลาย ได้เห็นสมควรที่จะมีชื่อบ่งบอกถึงกุศลเจตนาในการถวายที่ดินของท่านปรมาจารย์องค์นั้นด้วย และควรจะตั้งชื่อเป็นภาษาบาลี เพราะเป็นวัดป่าสายเถรวาท ในที่สุดได้เห็นพ้องต้องกันว่า ควรตั้งชื่อว่า อภัยคีรี ซึ่งหมายความว่า ขุนเขาแห่งความปลอดภัย เป็นชื่อวัดโบราณในประเทศศรีลังกา ประมาณ พ.ศ. 850 ซึ่งมีพระภิกษุสงฆ์ รวมถึง 5000 องค์ เป็นวัดที่ต้อนรับพระสงฆ์ต่างนิกาย มาปฏิบัติธรรมร่วมกันด้วยความสมัครสมานสามัคคี