สำนักสงฆ์แปซิฟิก

สำนักสงฆ์แปซิฟิกเป็นวัดสาขาหนึ่งของวัดป่าอภัยคีรี สำนักสงฆ์แปซิฟิกเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมและที่พักอาศัยของคณะสงฆ์ฝ่ายเถรวาทกลุ่มเล็กๆ ซึ่งตั้งอยู่เรียบแม่น้ำโคลัมเบียระหว่างช่องเขา Jewett ของเมือง White Salmon

Pacific Hermitage

สำนักสงฆ์แปซิฟิกได้รับการก่อตั้งขึ้นในช่วงฤดูร้อนของปี 2010 เพื่อเป็นสถานที่ปลีกวิเวกและบำเพ็ญเพียรภาวนาของสมณะสงฆ์ผู้สันโดษ ทุกๆเช้าคณะสงฆ์จะออกรับบิณฑบาตในเมือง White Salmon นอกจากจะเป็นที่พึ่งทางใจให้กับคนในชุมชนแล้ว คณะสงฆ์ยังทำหน้าที่เผยแผ่ธรรมะและอบรมการปฏิบัติเจริญสมาธิภาวนาให้แก่ผู้คนในชุมชนและในอาณาเขตใกล้เคียง

อาจารย์สุทนฺโต

Ajahn Sudanto

ปัจจุบัน อาจารย์สุทนฺโตทำหน้าที่เป็นประธานสงฆ์ของสำนักสงฆ์แปซิฟิก ท่านเกิดในปี ค.ศ. 1968 ณ เมืองพอร์ตแลนด์ รัฐโอเรกอน ท่านเริ่มสนใจพุทธศาสนาและคำสอนทางจิตวิญญาณของอินเดียโบราณในขณะที่่ท่านกำลังศึกษาปริญญาตรีทางด้านวิจิตรศิลป์ ณ มหาวิทยาลัยโอเรกอน หลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว ท่านได้ออกเดินทางไปยังประเทศอินเดียและประเทศทางแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อแสวงหาความสุขทางใจ หลังการเดินทางได้หนึ่งปี ท่านเริ่มศึกษาการเจริญสมาธิอย่างจริงจังที่ประเทศไทย อันเป็นเหตุนำท่านไปยังวัดป่านานาชาติ และเป็นโอกาสให้ท่านได้พบกับพระอาจารย์ปสนฺโนผู้ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดป่านานาชาติในขณะนั้น อาจารย์สุทนฺโตได้รับการฝึกอบรมปฏิบัติธรรม และเข้ารับการอุปสมบทเป็นพระภิกษุสงฆ์ที่วัดป่านานาชาติในปี ค.ศ. 1994 ภายหลังจากการฝึกอบรมปฏิบัติธรรมที่วัดป่านานาชาติและวัดสาขาต่างๆในสายหลวงพ่อชาได้ห้าปี อาจารย์สุทนฺโตได้ย้ายมาพำนักและปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดป่าอภัยคีรี ประเทศสหรัฐอเมริกา จนกระทั่งวันที่ 11 เดือนกรกฏาคม ค.ศ. 2010 ท่านได้มาพำนักอยู่ ณ สำนักสงฆ์แปซิฟิก

โปรดเยี่ยมชมเว็ปไซต์ของสำนักสงฆ์แปซิฟิก

ที่อยู่สำหรับส่งไปรษณีย์

Pacific Hermitage
PO Box 803
White Salmon, WA 98672

ที่อยู่สำหรับส่งพัสดุ

65 Barnedt Rd Apt #803
White Salmon, WA 98672-0803