โครงการอุบาสิกา

“อุบาสิกา” มีความหมายว่า ผู้นั่งใกล้พระรัตนตรัย หรือหมายความว่า ฆราวาสผู้ปฏิบัติธรรมร่วมกับพระภิกษุสงฆ์และนักบวช วัดป่าอภัยคีรีจัดตั้งโครงการอุบาสิกา เพื่อให้ฆราวาสได้ศึกษาและปฏิบััติธรรมะร่วมกันเป็นหมู่คณะอย่างเป็นระเบียบแบบแผนโดยคงรักษาต้นแบบตามวัดป่าในประเทศอังกฤษ ในแต่ละปีวัดป่าอภัยคีรีจะจัดให้มีวันอุบาสิกา ๕ วัน เพื่ิอให้ฆราวาสได้ระลึกถึงที่พึ่งทั้งสาม คือ พระพุทธ พระธรรมและพระสงฆ์ สมาทานศีล ๕ อันเป็นข้อประพฤติปฏิบัติสำหรับควบคุมกายวาจาให้ตั้งอยู่ในความดีงาม ศึกษาและปฏิบัติธรรมะ ในวันอุบาสิกาแต่ละวันจะมีหัวข้อการศึกษาและปฏิบัติธรรมะ ซึ่งได้รับการคัดเลือกมาจากพระไตรปิฏก หรือเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติธรรมะในชีวิตประจำวัน การฝึกเจริญสมาธิ พิธีกรรมและแง่ธรรมในหลากหลายมุมมอง ท่านผู้ใดที่สนใจศึกษาหัวข้อธรรมะแต่ละหัวข้ออย่างละเอียด สามารถหาหนังสืออ่านเพิ่มเติมได้จากรายชื่อหนังสือที่ทางวัดฯจัดเตรียมไว้

ตารางเวลาในวันอุบาสิกา

 • 10.30 น. สวดมนต์ระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยและสมาทานเบญจศีล
 • 10.45 น. ประเคนอาหาร (ท่านสามารถนำอาหารมาร่วม)
 • (11.00 น. ช่วงฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อน)
 • 13.00 น. นั่งสมาธิ ศึกษาและถามตอบข้อธรรมะ
 • 16.30 น. รับน้ำปานะและสนทนากับพระภิกษุสงฆ์ (ตามอัธยาศัย)

ท่านผู้สนใจสามารถเข้าร่วมวันอุบาสิกาได้ตามอัธยาศัย สำหรับท่านที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมพิธีการประกาศคำมั่นว่าจะบูชาพระรัตนตรัยเป็นสรณะ สามารถเข้าร่วมพิธีการประกาศได้ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ

เป้าหมาย

โครงการอุบาสิกามีวัตถุประสงค์หลักดังนี้คือ

 • เพื่อช่วยส่งเสริมการปฏิบัติธรรมของหมู่ฆราวาส และเป็นการสร้างวินัยตนเองด้วยการประกาศว่าจะเป็นผู้ประพฤติและปฏิบัติธรรมด้วยความจริงใจ
 • เพื่อให้ฆราวาสเข้าใจธรรมะอย่างลึกซึ้งทั้งด้านปริยัติและการปฏิบัติภาวนา
 • เพื่อให้ฆราวาสได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากกัลยาณมิตรทั้งที่เป็นพระภิกษุสงฆ์และคฤหัสถ์
 • เพื่อช่วยเผยแผ่ธรรมะสู่สาธารณะชน

แนวทางการปฏิบัติ

แนวทางการปฏิบัติของโครงการอุบาสิกาดังจะกล่าวต่อไปนี้ เปรียบเสมือนเป็นโครงร่างสำหรับการพัฒนาจิตส่วนบุคคล อีกทั้งเป็นแรงส่งเสริมและสนับสนุนให้กับผู้ปฏิบัติธรรมะ

 • แสดงตนว่าเป็นพุทธมามกะโดยยึดพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งและรักษาเบญจศีล
 • เจริญการปฏิบัติภาวนาตามแนวพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทสายวัดป่าไทย
 • เข้าร่วมการสนธนาธรรมะกับหมู่คณะเป็นกิจวัตรประจำ ทั้งที่วัดหรือที่บ้าน
 • เข้าวัดเพื่อระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยและสมาทานศีล ๕ อย่างน้อยทุกๆ ๓ เดือน
 • รักษาศีล ๘ ในวันพระตามความเหมาะสม หรืออย่างน้อยทุกวันพระขึ้น ๑๕ ค่ำและแรม ๑๕ ค่ำ
 • เจริญสมาธิเป็นกิจวัตรประจำวัน
 • เข้าร่วมการปฏิบัติธรรมระยะสั้นหรือระยะยาวกับหมู่คณะเป็นครั้งคราว
 • เข้าวัดในวันสำคัญทางพุทธศาสนาตามโอกาส
 • ศึกษาและปฏิบัติตนตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า
 • อุปถัมภ์ค้ำจุนพระพุทธศาสนาตามกำลังศรัทธา
 • รักษาการฝึกปฏิบัติภาวนาอย่างน้อย ๑ ปีหลังจากประกาศตนเป็นพุทธมามกะ

วันอุบาสิกา ปี ๒๐๒๐

 • วันเสาร์ที่ ๒๗ เดือนมิถุนายน
 • วันอาทิตย์ที่ ๒๓ เดือนสิงหาคม
 • วันอาทิตย์ที่ ๑๑ เดือนตุลาคม
 • วันเสาร์ที่ ๕ เดือนธันวาคม

หัวข้อการศึกษาและปฏิบัติธรรมะดังกล่าวข้างต้นเป็นแผนโครงร่างอย่างย่อ ท่านที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมวันอุบาสิกาสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือหนังสือที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อการศึกษาและปฏิบัติธรรมะได้จากทางวัดฯ ล่วงหน้า ๑ สัปดาห์ก่อนวันที่มีกิจกรรม

คลิกที่นี่ เพื่อดูเส้นทางรถยนต์มาวัดป่าอภัยคีรี